Primar – Luta Gheorghe

Telefon: 
 • 0230-568335

Calificări: 
 • 2000-2004 – Producerea, prelucrarea, comercializarea, produselor agricole – P.F. Luta Gheorghe
 • 1991-2000 – Mecanic agricol, SC Bogdania Radauti
 • 1969-1991 – Mecanic agricol, IAS Dornesti

Studii:
 • Liceul Agroindustrial Radauti – mecanic agricol/tehnician agronom
 • Scoala Profesionala Mecanici Agricoli Falticeni 

Limbi străine:
 • Rusă

1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:

 • asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter noprmativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean,
 • asigura aducerea la ideplinire a hotararilor consiliul local.
In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il
sesizeaza pe prefect,
 • poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la
  problemele locale de interes deosebit.
Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii,
 • prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilur consiliului local,
 • intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiul bugetar si le supune spre aprobare consiliului local,
 • exercita functia de ordonator principal de credite,
 • verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate,
 • ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fund obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre,
 • asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii,
 • indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
 • ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice
 • ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentantiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica,
 • controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
 • ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii,
 • ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare  consiliului  local,   asigura respectarea prevederilor planului  urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu,
 • asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local,
 • asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normla a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii,
 • exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora,
 • conduce serviciile publice locale, asigura functionarea serviciilor de starea civila si de autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social,
 • indeplineste functia de ofiter de stare civila,
 • emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege,
 • propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate,
 • numeste si elibereaza din functie, in condiliile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului,propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local,
 • raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului,
 • organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente ,
 • ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.
Art.69-(l) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales.
In aceasta calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.
Art.70.-(l) Primarul deleaga viceprimarului sail, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in eel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin.(l )lit.j),m),p),r),v),x),si y).
(2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.
(3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art.68 alin.(l) lita)-f),h),i),k),l)si t),nu pot fi delegate.
Art. 71- (1) In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

Viceprimar – Luchian Constantin

1) Viceprimarul indeplineste urmatoarele atributii principale:

 • îndruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
 • controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
 • asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local,
 • exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora,
 • raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului,
 • organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente
 • ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. 

Secretar – Andrișan Elena-Emilia

Art.85.(1)Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

 • participă in mod obligatoriu la sedintele consiliului local,
 • coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,
 • avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale,
 • avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului,
 • urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal,
 • asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat,
 • pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local,
 • asigura comunicarea catre auturitatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de eel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel,
 • pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local,
 • asigura comunicarea catre auturitatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de eel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel,
 • asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ,
 • elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii,
 • legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitate copiilor cu actele originale, in conditiile legii,

(2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar.

(3) Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local sau primar.

Art.86.- Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinara a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea consiliului local,adoptata cu votul a eel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, ca urmare a initiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfasurarea unei cercetari administrative.

Skip to content